Mien vrije heerlijkheid
Tekst & muziek: Geert Remmen
Zang: Tineke Rothof en Geert Remmen
Vannaacht hai ik wer wa gedromd
De Moas stond dreug. Gen waoter
Un koe, die loeide van d'n doorst
Liet hier en doar un flaoter
En Sjef d'n Boer was woeiend kwoad
Gen drinke vür zien dier
Mien kult dè dizze daoge nie
Ik heb mien glèske bier!

refrein:
Wééj gon mit z'n alle wer lekker carnavalle
Wééj gon mit z'n alle drie daog' d'r tegen an
D'n Bok zet zien pruuk op, dè mag nou van zien geit
Boksmèr is al joare hun vrije Heerlijkheid
Boksmèr blieft nog joare mien vrije Heerlijkheid

't Vekaal kos nie noar Rusland toe
Gen cente heurde laoter
Want as ge um zuupsidie vroagt
Dan kriedde dük un kaoter
De vrollie kossen ok nie mit
Och jongens blief toch hier
Mien kult dè dizze daoge nie
Ik heb mien glèske bier!

Drie dolle doag' d'r tegen an
Wa koppien? Asperientje!
Al spult ons Dien vür Dol(le)man
't Is nog gen dolle Mientje
Un dolle graaf, dè's genne kwats
Die wonde oit 's hier
Boksmèrse Geitenbok, Alaaf!
Mak ammol veul plezier!
Wie heeft nog de originele opnamen uit
1985
tot zijn beschikking ?